20. 8. 2018, 11:25

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Připomínky ke kopírovacímu zákonu, díky za munici


Jednadvacátého listopadu jsme vyhlásili, že potřebujeme pomoc s analýzou připomínek ke kopírovacímu zákonu. Po dvou týdnech máme kompletně zmapované téměř všechny podněty, které ministerstvu došly (s výjimkou jediného). Co jsme se tedy dozvěděli a k čemu nám to bude?5. 12. 2011

Hlavní přínos celého projektu je, že významně ušetří čas Jakubovi Michálkovi, který bude Piráty zastupovat v pracovní skupině pro přípravu novely autorského zákona. Ano, čtete dobře, díky tomu že poslali konzultaci, budou Piráti jediná politická strana, která se bude na přípravě novely kopírovacího zákona podílet.

Díky vám máme podrobně zmapované postoje jednotlivých organizací, které se budou na vytváření zákona podílet. Ministerstvo totiž pozve do pracovní skupiny všechny, kdo poslali své připomínky. Na straně Pirátů jsou jednoznačně knihovny, které chtějí zabránit výpalnému z kopírek a požadují úpravu pro půjčování elektronických dokumentů.

Řada organizací požaduje transparentnější nakládání s výpalným. V připomínkách jsou i zajímavé nápady, namátkou:
  • zrušit kopírovací monopol na periodika vydávaná před rokem 1989 a umožnit jejich digitalizaci (Národní muzeum)
  • Přesun platby výpalného za živé vystoupení z organizátorů vystoupení na vystupující (Sdružení uživatelů autorských práv, Vsetín)
  • Požadavek na zrušení zákazu kopírování notových záznamů (zavedení běžných výjimek z monopolu). (občan, návrh č. 21)

OSA, Dilia a další výběrčí výpalného požadují pokračovat v kolejích skandálního návrhu z léta 2010.

Všechny komentáře které jsme díky vám získali si můžete přečíst zde, nebo v následující tabulce:

Připomínky ke kopírovacímu zákonu

Ministerstvo zveřejnilo dubnové připomínky ke kopírovacímu zákonu

Pomožte nám zanalyzovat co chtěl kdo, nejzajímavější pasáže návrhu a co by znamenala v praxi. Jako vzor můžete použít připomínky Pirátské strany. 
Návrh č. 1 - Občan
Redukce výběrčích na jednu organizaciNávrh č. 2 - Asociace hotelů a restaurací ČR
Redukce výběrčích na jednu organizaci
Výběr u hotelů podle obsazenosti = ne za pokoj
Definovat pravidla rozdělování vybraných $$$
Nezvyšovat bezdůvodně sankce/pravomoci výběrcůNávrh č. 3 - Občan
Požadavek na ochranu architektonických děl a možnost architekta zastavit stavební řízení/stavbuNávrh č. 4 - Videocentrum Citymovie
Trestat stahování, zejména normální lidi, odpojovat Internet, medializovat to a zavést odpovědnost filehostingových služeb na data.
komentář: Námět je heslovitý s řadou gramatických chyb, neobsahuje návrhy konkrétních úprav. Navrhovatel absolutně nezná související právní prostředí. Navrhuji na cenu Věry Pohlové (pokud taková cena existuje).
koment: jop, ten člověk je jednoznačne naprosto mimoNávrh č. 5 - Asociace provozovatelů kopírek
Změna výpočtu výpalného odměn za kopírování a vymahatelů. Už nebude třeba dokládat počet kopií, pokud se kopíruje za úplatu - kolektivní správci to vypočítají za vás (paušál z počtu kopírovacích zařízení). Už nevymáhají kolektivní správci samostatně, ale ministerstvo kultury. Seznam plátců odměn by vedlo ministerstvo, sankce by měl také provádět orgán státní správy (*). To vše, pokud není licenční smlouva mezi autorem a poskytovatelem kopírování.
Komentář: V odůvodnění stojí, že se jedná o snížení administrativy na všech stranách.
(v případě vymáhání spíš přeložení břemena kontroly a vymáhání na stát). Chtělo by to porovnat jimi navrhované paušály s poplatky ve stávajícím znění zákona, administrativu kvůli licencím, zejména na školách. 0,20, 0,40 za kopii, oproti 200/1-2800/7 a více přístrojů za měsíc, jestli by se náhodou neukázalo, jak moc se úprava prodraží pro poskytovatele (ale to už zřejmě ti s návrhy níže provedli).
Dotaz: Podle 121/2000 odst. 2 je kopírování pro vysoké školy (knihovny) bezplatné?
[edit] zřejmě (v praxi) ne, podle návrhů pocházejících z akademického prostředí.[/edit]
(*) tímhle si ale vážně nejsem jistý, raději to někdo zkontrolujte (zkuste html na fóru)Návrh č. 6 - Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR
Chtějí zakázat více než 100 účastnických zásuvek v bytových jednotkách v bytových budovách/komplexech bytových budov.
komentář: Vůbec se netýká autorského práva, dle vlastního zdůvodnění provozovatelé chtějí řešit svou neschopnost konkurovat či sehnat důkazní materiál pro krácení DPH ze strany konkurence. Navíc je problematická jak formulace, tak vlastní limit (nechť existuje dům s více než 100 byty).Návrh č. 7 - Svaz knihkupců a nakladatelů
Požadavek na výpalné od knihoven s právem na povinný výtisk
Požadavek na výpalné od knihoven za půjčování
Nejspíš chtějí prachy za kopírování učebnic od škol
Komentář: To zní spolu s licencemi pro kopírování (návrh č.5 a 35) dost blbě pro školy.Návrh č. 8 - Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
Nesouhlas s výpalným za kopírku, navrhují zůstat u stávajícího systému (výpalné za kopii)Návrh č. 9 - Knihovna Ústavu termomechaniky AV ČR
Nesouhlas s výpalným za kopírku, navrhují zůstat u stávajícího systému (výpalné za kopii)Návrh č. 10 - ICT UNIE o.s. (Sdružení pro informační technologie a telekomunikace)
Požadavek na vyřešení problému osiřelých děl. Konkrétně navrhují tři různé systémy:
  • Vystavení osiřelého díla v centrální databázi, kde prvních 5 let se bude za udělení licence platit výběrčímu výpalného a po vypršení lhůty bude licence zdarma. Dílo ale v databázi dál zůstane, dokud se nenajde autor.
  • Možnost udělení licence nějakou centrální autoritou (např. soudem) po provedení důkladného pátrání po autorovi.
  • Omezení maximální výše odškodného v soudním sporu na běžnou cenu licence v případě používání osiřelého díla v dobré víře bez licence.
Požadavek, aby výběrčí výpalného v rámci své působnosti udělovali licence lépe vyhovující požadavkům trhu, například licencování celého portfolia i jen jednotlivých děl, celoevropských licencí apod.
Požadavek, aby výpalné za média flexibilněji reagovalo na technologický vývoj.
Dokument také zdůrazňuje technický i ekonomický význam výjimek z kopírovacího monopolu a odkazuje na snahy o jejich širší zavedení v Irsku a Velké Británii. Výjimky by měly být uzákoněny dostatečně flexibilně, aby se kopírovací zákon nemusel novelizovat při příchodu každé nové technologie.
Komentář: Velká část textu je věnovaná odůvodnění návrhů, které hojně odkazuje na různé studie a politické programové dokumenty.Návrh č 11a - OOA-S
Sazby odměn mají být uvedeny bez DPH.
Nesouhlas s nejednoznačnou specifikací povinnosti platit DPH plátcem odměn (ať už u smlouvy, nebo u právního předpisu). Kolektivní správci byli často nuceni odvést daň na vrub autorům. Odvolávají se na ústavu a směrnici EHS, která zaručuje kompenzaci autorům za veřejné půjčování. Dokládají fiskální neutrálnost (zkuste to někdo blíž prozkoumat).
Komentář: Článek 34 Listiny základních práv a svobod je podle nich ústavně zaručené právo na ochranu duševního vlastnictví :-o.Návrh č 11b - OOA-S
Problematika DPH u odměn hrazených státem v souvislosti se zákonnou knihovní licencí
 - souvisí s 11a, nabízí ještě jako alternativu výjimku u vybírajícího subjektu
Problematika pravidel dle 104 odst. 1 písm. b pro rozdělení odměn mezi jednotlivé skupiny autorů
 - rozdělování odměn autorům (porcování medvěda)
Problematika soutěžních děl ve veřejné soutěži
 - ochrana autorů před nevýhodnými soutěžemi u výtvarných umění a architektonických děl;
   jejich díla jsou pak neoprávněně šířena, či jsou dále zpracovávány; návrh na regulaci soutěží
Problematika zpřístupnění děl u nichž dlouhodobě není znám příslušný nositel
 - u děl, u kterých by nebyl prokázán autor, by uživatel musel prokázat, že vynaložil dostatečné úsilí autora najít, a pak by dostal náhradní licenci od kolektivního správce. To "úsilí" si představují po dobu 3-6 měsíců (třeba) kontaktovat stanovené osoby nebo stanovený počet osob, nebo ponechat na kolektivním správci, případně omezit dočasně náhradní licenci.
Komentář: Nejrozumněji mi zní soutěžní díla ve veřejné soutěži, ostatní nic moc, respektive - je to samozřejmě poplatné systému, jak je nastaven.Návrh č. 12 - Konfederace umění a kultury
Návrh jim připadá příliš ve prospěch kolektivních správců, a ne ve prospěch autorů a výkonných umělců, že neřeší problémy vyvstávající v praxi a že je příliš zaměřená na finanční stránku věci. 
Princip povinně spravovaných práv je dle nich je v rozporu se zásadou smluvní volnosti.
Dávají k úvaze možnost autora a výkonného umělce vzdát se dodatečné odměny (výpalného).
Novela by měla být podrobena kritice ze strany navrhovatele a ve velké části přepracována.
V připomínce se dost často odvolávají na připomínky skupiny EXPERTI, které ministerstvo v některých případech podle nich nesprávným způsobem začlenilo. Vesměs se jedná o osobnostní autorská práva:
    - nesouhlas s vynecháním zákazu dehonestujícího zničení díla, a poukázání na přinejmenším zdlouhavý soudní proces v případě, kdy by se uživatel mohl odvolat na nízký význam díla
    - nesouhlas s vynecháním ochrany cti, která by došla k újmě při úpravě díla (rozlišují pojmy "pověst","dobrá pověst" a "čest".
    - požadavek na sjednocení právní úpravy u nároků autora plynoucí z porušení autorského práva (monopolu?) s průmyslovými právy a doplnění oprávnění držitele sublicence(*) (dovozování výkladem nestačí)
    - nesouhlas s nemožností udělit licenci na neznámé užití díla (zvlášť u bezplatných licencí)(**)
    - nesouhlas s nezapracováním smlouvy o poskytnutí/postoupení práva výkonu kopírovacího monopolu k dílu
Zvážení, jestli by v případě vážného porušení práv po smrti nemělo sdružení autorů, kolektivní správce či stát mít povinnost domáhat se ochrany.
Nesouhlas s formou ohlašovací povinností a monitoringu evidencí v oficiálním Seznamu povinných osob (plátců) (nekoncepční). V případě, kdy by teda již byl, by před jakoukoliv sankcí měla předcházet výzva k evidenci do seznamu, a uplatnit sankci jen při neuposlechnutí. Poukázání na to, že se neřeší vyškrtnutí osoby. Úprava se jim zdá příliš tvrdá.
Výpalné:
Nesouhlas se zatížením prodejců vypalovaček, kopírek apod.  výpalným, pokud odmítnou vést údaje o svých zákaznících a udávat je kolektivním správcům (poukázání na to, že k tomu nemají oprávnění, a na zdražení přístrojů v důsledku této úpravy).
Souhlas s úpravou stanovující povinnost plátci zpřístupnit výběrčímu doklady, ze kterých lze dovodit výši výpalného. Plátce však má mít na výběr, kterými prostředky toto dokáže (ne nutně mu musí vydávat účty).
Nesouhlas s upřednostňováním kolektivních správců u vybírání výpalného u koncertů a jejím neúměrným dopadem. Zákonodárce podle nich nemá suplovat (ne)schopnost kolektivních správců rozpoznat, zdali došlo k porušení kopírovacího monopolu, a neschopnost zasáhnout.
Osiřelá díla:
Nesouhlas s definicí osiřelého díla, co se týče nezjistitelnosti autora. Poukázání na obtížnou aplikaci - z jakých informačních zdrojů autor není zjistitelný?
Požadavek, aby u seznamu osiřelých děl byl u každého díla jeho krátký popis, a aby domnělému autorovi měl kolektivní správce povinnost poskytnout úryvek z díla pro ověření svého autorství.
Výtka návrhu, že by správa osiřelých děl měla náležet pouze kolektivním správcům. Přijatelné pouze za předpokladu velmi přesné úpravy práv, hlavně ale povinností vůči autorovi a třetím stranám.
Výtka úpravy o užití osiřelého díla. Není zřejmé, co je dostačné úsilí na zjištění totožnosti držitele autorských práv. Případný zájemce nemá přístup do registru obyvatel nebo jiného registru, odkud by mohl čerpat relevantní informace. Námitka, že by mohlo dojít k poškození autora, pokud by v seznamu pro veřejnost chyběl popis děl.
Požadavek na zvýšení lhůty z 3 až 5 let, po které výpalné vybrané za osiřelého autora propadne výběrčímu, vzhledem k prodloužení monopolu na 70 let.
Požadavek u přihlášení autora k osiřelému dílu, aby kolektivní správce byl povinen minimálně jednou ročně a nejpozději tři měsíce do vypršení lhůty prověřit registry obyvatel kvůli případné nového ohlášení adresy autora, a povinnost popisu díla.

(*) Nemůžu dohledat, k čemu se toto váže, potřeboval bych vidět návrh EXPERTI (možná obchodní značky?)
(**)Nesouvisí toto náhodou s výběrem poplatků i u copyleftových licencí?)Návrh č. 13 - Knihovna Kroměřížska
Nesouhlas s výpalným za kopírku
Požadavek/prosba na právní úpravu ohledně půjčování/dodávání elektronických dokumentůNávrh č. 14 - Národní muzeum
Obecně proti ochraně děl a jakékoli regulaci muzeí/knihoven
Proti paušálům za kopírku neb požadované částky vůbec neodpovídají realitě, v nejhoším zachovat stávající stav
Osiřelá díla(nelze dohledat autora) - měla by být po nějaké lhůtě (3 roky) převedena do režimu díla volného
Vyjmout z ochrany periodika (noviny, časopisy) před r. 1989 a umožnit tím jejich digitalizaci a zveřejnění + nějaký absurní sytém výpočtu 70 let po smrti autora
Požadavek na umožnění webové prezentace sbírek (nejasný stav v současnosti)
Pokud autor své dílo zveřejní pod svobodnou licencí, neměl by být povinen něco takového někomu (výběrčím výpalného) hlásitNávrh č. 16 - Česká televize
Odkaz na nepřiložený návrh ... WTF ???
Televizní archiv - opět odkaz + požadavek aby mezi díla osiřela bylo možno zařadit cokoli před r 1992 případně bez omezení roku výroby
Vyhození zákazu kopírování not
Několik technických detailů, mimo jiné aby za zvěřejňovate děl před rokem 1993 byla označena ČT
K osiřelým dílům - požadavek na kolektivního správce vysílatelů (aby mohli užrat z výpalného)
AZ neřeší to, jak výběrčí rozdělí výpalné mezi více "spolumajitelů" autorského díla (koprodukce)Návrh č. 17 - VOŠ Jabok
Nesouhlas s paušálním výběrem výpalného z kopírek
Nesouhlas s neoprávněným výběrem za tisk/kopie vlastních autorských děl/školních prací/...Návrh č. 18 - Národní knihovna v Praze
Vyhození zákazu kopírování not případně paušální platba za možnost je kopírovatNávrh č. 19 - Asociace vysokých škol
Nesouhlas s paušálním výběrem výpalného z kopírek
Legalizace zápůjček bakalařských prací (ze zákona se to týka pokud vím pouze diplomek a u tohoto to skoly řeší prakticky vynuceným souhlasem studentů)
Vyřešení konfliktu AZ a zakona o VŠ (ten nařizuje zveřejňovaní děl, která jsou zároveň díly dle AZ a tudíž je bez souhlasu autorů zveřejňovat nelze)
Považovat za půčování na místě i meziknihovní zápůjčky (= dotyčný si to neodnese domu)
Rošíření možností kopírování i na samoobslužné
Rozšíření citační licenceNávrh č. 20 - Asociace provozovatelů mobilních sítí
Víceméně obecné plky, nic konkrétního
Omezení počtu výběrců + spřísnění jejich kontroly, povinost vedení seznamu zastupovaných autorůNávrh č. 21 - Občan
Požadavek na vyřešení konfliktu mezi vysokoškolským zákonem a kopírovacím zákonem ohledně zveřejňování bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů.
Odmítnutí paušálních plateb za kopírky v knihovnách
Požadavek na zrovnoprávnění lokálního přístupu k papírové podobě knih a vzdáleného přístupu k digitální podobě v knihovní licenci.
Požadavek na zrušení zákazu kopírování notových záznamů (zavedení běžných výjimek z monopolu).
Požadavek na volnější možnost půjčovat zvukové a audiovizuální záznamy v knihovnách, a to i pomocí vzdáleného přístupu (týká se § 37 odst. 3 současného kopírovacího zákona)
Komentář: Všechny požadavky kromě posledního jsou uvedené včetně příkladů konkrétního paragrafovaného znění.Návrh č. 22 - Asociace spotřební elektroniky
Požadavek na účast zástupců výrobců a prodejců kopírek, vypalovaček a prázdných nosičů při projednávání kopírovacího zákona.
Požadavek na vytvoření registru plátců výpalného spravovaného Ministerstvem kultury nebo nějakou samostatnou pověřenou organizací. Registr ve správě přímo výběrčích výpalného nepřipadá v úvahu.
Požadavek na zpřísnění dohledu nad výběrčími výpalného a změnu jejich právní formy ze zájmového sdružení na neziskovou akciovou společnost nebo neziskové s.r.o.
Požadavek na sjednocení pravidel pro platbu výpalného pouze do jedné vyhlášky.
Požadavek na postupné zrušení výpalného z přístrojů a médií a místo toho zpoplatnění obsahu na Internetu.
Požadavek na zavedení zákazů volného šíření tvorby po Internetu, povinnosti používat DRM a tvrdých postihů za jeho obcházení.
Požadavek na oddělení přístrojů a médií pro firmy a pro koncové spotřebitele z hlediska placení výpalného.
Komentář: Asociace by chtěla zrušit výpalné za média a místo toho zavést tvrdou totalitu. Nevěřil bych, že někdo v seriozní formě navrhne něco ještě horšího než OSA a spol., ale těmhle se to rozhodně povedlo. Jestli máte dost silný žaludek, ty 3 stránky stojí za přečtení.Návrh č. 23 - Občan
Kritizuje současný stav (nesrozumitelnost AZ, rozpínavost příživníků) a zejména výpalné od živnostníků ze zařízení na provozovnách.
Navrhuje zrušit výpalné ze zařízení na provozovně a nahradit jej pomocí již zavedených (a případně zvýšených) koncesionářských poplatků.
komentář: Námět neobsahuje konkrétní návrh v paragrafovém znění.Návrh č. 24 - Česká pirátská strana

hlavní body:
Chceme moderní kopírovací zákon, který podpoří dostupnost informací a jejich sdílení.

v praxi: konec parazitování výběrčích výpalného na kopírovacím zákoně a svoboda tvořit a sdílet bez obav z korporátní šikany. Navrh c. 25 - Starozitnici

nekolik uprav k paregrafu 24 (Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého). Hlavni myslenka je, aby se nevybiraly premrstene poplatky vybercimi organizacemi, napriklad v pripade, ze autor umeleckeho dila neni vubec znam!

1) existuje odmena, kterou dostane autor umeleckeho dila (treba obrazu), pokud ho nejaky prekupnik nebo galerie proda, chteji posunout minimalni hranici prodejni ceny z 1500 EUR na 3000 EUR (idealni by udajne bylo az 15000 EUR, ale to neni mozne, protoze smernice EU narizuje maximalni hranici 3000 EUR). Nikde pry neni oduvodneno, proc by v CR mela byt ta hranice takhle vyrazne nizsi.
2) chteji zrusit pravo na odmenu v pripade dila, kde nelze objektivne urcite jeho autorstvi. Poukazuji na to, ze je to vztah mezi prodavajicim a umelcem, ktery neni naplnen (kdyz jedna strana chybi) a neni mozne, aby kolektivni spravce presto vybiral odmeny.
3) poukazuji na problem, ze ve smernici EU a paregrafu 24 je fotografie jako umelecke dilo, ale v paregrafu 2 neni, chteji ujednoceni.
4) nechteji platit odmenu z ramu a dalsich zhodnoceni umeleckeho dila, ktere vytvari prodejce. Vyjimku chteji pouze v pripade, kdyz ram je sam o sobe umeleckym dilem. Navic pry zkontrolovali, ze by takova uprava nebyla v rozporu se smernici EU.
5) chteji odstranit cast, ktera pripisuje odmeny pouze urcitym subjektum podnikajicim s umenim (a jestliže se takového prodeje jako prodávající, kupující nebo zprostředkovatel účastní provozovatel galerie, dražebník nebo jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly (dále jen "obchodník"). Oduvodneni je, ze to vytvari diskriminaci urcitych subjektu na trhu a vytvari nerovne podminky (chtelo by to vic projit, uplne do detailu jsem to nezkoumal)
6) v ustanoveni se pouzivaji dva pojmy prodejni cena a kupni cena, pricemz neni jasne, co presne do prodejni a kupni ceny patri. Potom vyberci organizace chteji napriklad podily i z aukcni prirazky (o cemz Nejvyssi soud rozhodl, ze to do prodejni ani kupni ceny nepatri). Chteji ujednoceni cen jako prodejni cenu a jasne specifikovat, co tam patri a co ne.
7) chteji posunout oznameni o prodeji vybercim organizacim z ledna na cerven (z duvodu mensi administrativni zateze prodejcu).

Potom nejake obecne poznamky k omezeni vybercich organizaci:
8) transparentnost s nakladanim vybranych financi a stanovit maximalni pomer castky na administrativu (na 10-25%)
9) castky jsou vybirany plosne i za dila s neznamymi autory a neni jasny jejich osud. Navrhuji vybirat castky pouze za autory, kteri se u vybercich organizaci sami prihlasi, misto vybirani automaticky.
10) chteji, aby se castky, ktere byli vybrany a nebyly narokovany v promlceci lhute, vratili zpet prodavajicim (minus administrativni naklady). Jsou proti, aby byly tyto castky prevedeny do fondu mladych umelcu, neni duvod podporovat uprednostovat urcitou skupinu.
11) chteji navraceni odmen v pripade, ze je prodavajicimu navraceno prodane dilo

komentar: navrhy mi pripadaji celkem rozumne, i kdyz osobne nevidim pro jakekoliv podobne vybirani poplatku duvod: pokud umelec jednou svoje dilo nekomu proda, tak nevidim duvod, proc by mel dostavat desatky z kazdeho dalsiho prodeje, na takove dilo by melo byt pohlizeno jako fyzicky majetek, kde nic podobneho nefunguje.Návrh č. 26 - Česká protipirátská unie
Rozšíření významu sdělování děl na provozování zařízení (možná i na internetové providery)? Určitě na hotely s televizemi a rádii. A "více rozmnoženin" pro osobní potřebu si může zajistit pouze "oprávněný uživatel" (kdo to má být?)
Komentář: ČPU má jen pár změn, ale zásadní věci v zákoně mění.Návrh č. 27 - Signatáři online petice
Nesouhlas s výpalným za kopírku, zachování stávajícího stavu
Požadavek na zjednodušení a srozumitelnost AZ, technologickou univerzálnost AZ, právní úpravu digitalizačních procesů v knihovnách a elektronických dokumentů.
Chtějí větší transparentnost přerozdělování výpalného.
Volná a osiřelá díla - kolektivní správci mají mít povinnost udržovat seznamy takových děl.Návrh č. 28 - Národní knihovna a Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Osiřelá díla
    - v zásadě souhlasí, předkládají dílčí úpravy.
    - jsou pro definici osiřelého díla jako výsledek ověřování, který může být zvrácen
    - rejstřík osiřelých předmětů by měl být veřejně přístupný
    - výpalné se má platit, teprve až se někdo k dílu přihlásí
    - jsou pro zavedení pojmu "dílo, jenž není komerčně dostupné" a "rozebrané vydání díla".
    - "dílo, jenž není komerčně dostupné" - Vychází z doporučení odborníků pověřených Evropskou komisí, toto vymezení je důležité pro licenční smlouvy a pro případnou databázi těchto děl.
        - požadují, aby se u nás týkalo i časopisů před rokem 1989, kvůli hluboké změně vztahů, s tím, že u těch, které nadále vycházejí (většinou z akademického prostředí), by měli vydavetelé možnost toto užití zakázat.
        - tato díla by měla být volně dostupná knihovnami na terminálech na místě.
    - "rozebrané vydání dílo" - má se zapracovat do části zákona týkající se ztracených/poškozených děl, ale i do vztahů mezi autory a nakladateli
Zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění
    - v zásadě souhlasí, předkládají dílčí návrhy
Zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb
    - nesouhlasí s paušálem, podle jejich výzkumů moc nekoreluje s počtem zhotovených kopií u veřejných knihoven (liší se od místa, počtu uživatelů a výbavy knihovny). Spolu s AVČR, muzejními knihovnami toto považují za nespravedlivé.
    - Výpalné za kopírování v knihovnách jen v případě, že ho bude hradit stát, a to ne na úkor výdajů na knihovny, a vydavatelé budou spolupracovat na rozvíjení knihoven.
Knihovny by měly mít možnost pořizovat kopie ve formátu, v počtu a na technologii, které jsou vhodné pro archiv a konzervaci.
Jsou pro zpřístupnění slovesných děl (písně ?) na terminálech, i s obrazovou složkou, ale za úplatu (narozdíl třeba od Maďarska). Byla by možné pořídit i tištěnou kopii pro osobní potřebu.
Jsou pro možnost zhotovit tiskovou kopii notového záznamu u písní, které nejsou na trhu. V nynější úpravě jsou kladeny umělé překážky, což u mladých lidí brání osobnostnímu rozvoji.
Je pro ně významné zpřístupnění volně šiřitelných děl z internetu a "elektronických povinných výtisků" (knih, časopisů) pod bezplatnou licencí (v rámci knihovny). Knihovny by měly sdílet úložiště a zálohy těchto děl. Samotné řešení z dílny EU jim nestačí.
Jsou pro hromadné smlouvy u děl digitálního původu (spolu s DILIA), autor, který by nechtěl být zastupován, by se musel ozvat výběrčímu, a ten by se to musel prokazatelně dozvědět (nejspíš mít od výběrčího doklad, že se to dozvěděl - pozn. zpracovatele připomínky) - v tom okamžiku jsou vyloučeny účinky smlouvy. (takže již vybrané výpalné nevrátí? - pozn. zpracovatele připomínky).
Požadavek na výjimku pro elektronické přílohy (CD ...) u knih pro absenční půjčování kvůli obtížnému dohledání nositelů práv.
Požadavek na přístup do registru obyvatel kvůli informacím o autorství a sledování doby ochrany, ale i pro budování produkce České národní bibliografie a souborného katalogu ČR; případně nepřímo přes kolektivního správce.
Námět, aby díla zemřelých autorů by měla být poskytnuta knihovnám, muzeím a školám pro nevýdělečnou činnost, případně zpřístupněna pod Creative Commons. Nyní jsou finance dávány do Státního fondu kultury v ČR, který je v nečinnosti.

Komentář: Mírní návrhy výběrčích a přidávají návrhy pro snadnější šíření děl a jejich zachování. Mají ale plus za ty písně a zemřelé autory.Návrh č. 29 - České muzeum hudby (Národní muzeum)
Odmítnutí paušálu z kopírek.
Požadavek na možnost zveřejnit osiřelá díla a malé náhledy děl spadajících pod monopol podobně jako u knih (týká se nejspíš notových záznamů, pro které neplatí výjimky).
Požadavek na možnost zveřejnit zvukové záznamy, které nejsou v prodeji.
Požadavek na přesnější vymezení pojmu autorské dílo hlavně pro fotografie a krátká videa (YouTube?).
Požadavek na zavedení výjimek z kopírovacího monopolu i pro notové záznamy.
Komentář o vztahu kopírovacího zákona a ziskovosti užití děl s nejasným závěrem.Návrh č. 30 - Asociace provozovatelů kin
Zrušení výpalného. (Dochází k duplikaci plateb, odměnu si má řešit autor s nakladatelem.)
Pokud nedojde ke zrušení výpalného, zrušit jej aspoň u děl, jejichž vznik byl podpořen státem.
Pokud ani to ne, požadují zástupce uživatelů děl v dozorčích orgánech kolektivních správců.
Zákaz zpětné platnosti nových výší licenčních poplatků (pokud jsem to dobře pochopil).
Při změně ujednané výše licenčního poplatku povinnost dokázat, že stávající výše není přiměřená.Návrh č. 31 - PhDr. Lubomír Synek, Asociace profesionálních fotografů, fotomonitor.info
Jako autoři fotografií se staví jak proti pirátům, tak proti korzárům (vydavatelské lobby).
Odvolávají se na uskupení ve Velké Británii stop43: stop43.org.uk.

Proti pirátům:
Brání se jakékoli revizi čl. 9 odst. 2 Bernské úmluvy; autoři mají dle nich nárok na to, aby udíleli svolení k užití svých děl a uplatňovali právo na přiměřenou odměnu.
Požadují velké (i několikanásobné) sankce proti těm, kdo porušují autorská práva fotografů (i jejich výlučné postavení pro kopírování) a účinný systém pro jejich vymáhání.
Tvrdí, že převážná většina ekonomicky činných autorů si přeje zachovat si kontrolu nad svými majetkovými i osobnostními právy, která jim podle autorského zákona náleží.
Odmítají argumenty:
 - že internet znemožnil prevenci kopírování a že kopírovací monopol je zastaralý (argumentují tím, že příjmy držitele kopírovacího monopolu jsou v odpovídající míře zkráceny, a tedy že se jedná o krádež)
 - že díky kopírování už není nic vzácné, a že udržováním monopolu na kopírování je snaha tuto vzácnost udržet (argumentují exkluzivitou pro zákazníka u komerční tvorby)
 - že většina autorských děl nevznikla kvůli zisku, a že by neměli nic namítat proti tomu, že jiní z jejich děl mít zisk mohou (argumentují, že "internetoví podnikatelé" a komerční vydavatelé na volných dílech vydělávají, tedy těží z určité hodnoty, kterou dodal původní autor, a ten tedy má nárok na svůj podíl z odměny)
 - a že účelem všech děl má být blaho společnosti (argumentují, že autoři toto dělají také pro zisk a živobytí)

Proti korzárům:
Poukazují na problematické zacházení s metadaty u digitálních fotografií - často vydavatelé a zpravodajské služby (i veřejnoprávní - BBC, ČTK) využívají tzv. osiřelých děl, v některých případech tyto díla záměrně "nechávají osiřet", ačkoliv jejich autor je stále aktivní, a vydělávají na nich bez jakéhokoliv podílu autora. Otázka osiřelých děl a jejich ekonomické hodnoty je na celoevropské úrovni podle nich výrazně přeceňována, a to zvláště díky vlivu lobbistických skupin, které by kopírovací monopol rády využívaly ve svůj prospěch, ke generování zisku a s co nejmenšími náklady. Jsou pro efektivní způsob osvojování osiřelých děl.
Vymáhání náhrad se často pro samotné autory nevyplatí, pro náklady na soudní spory.
Jsou proti snahám revidovat třístupňový test u autorského práva podle Bernské úmluvy, například přes kolektivní licencování ze strany kolektivních správců, kdy by takto udíleli licence i pro "osiřelá" díla, což by vedlo k likvidaci profesionálních tvůrců.

Za autory:
Autorská práva osobnostní i majetková by měla automaticky provázet všechny fotografie, a to vždy, pokud si to autor dobrovolně a (ne pod nátlakem) nevyžádá jinak.
Požadují, aby na tyto práva (jejich definice duševního vlastnictví) byl aplikován německý model spravedlivého smluvního práva, který chrání slabší stranu, a zřízení funkce ombudsmana pro tuto věc.Stát by měl zákonem podpořit růst obchodu s duševním vlastnictvím na úrovni prvotních tvůrců.

Za ekonomiku:

Snižovat platby za užití děl dle nich není rozumná cesta, protože "co je pro objednatele nákladem, to je pro dodavatele příjmem. Na tomto principu je založena veškerá ekonomická aktivita. A zvyšovat příjmy lidí je v zájmu celé společnosti, jen tak může být dosaženo co největšího výběru daní, které Ize využít k obecnému prospěchu."

Za (svobodnou) kulturu:
Jsou pro digitalizaci děl existujících na tradičních nosičích za účelem jejich uchování, soukromého zkoumání a soukromého studia, a bezplatný přístup veřejnosti k nekomerčnímu užití. Uvědomují si, že osiřelá díla jsou pro archivy a kulturní instituce problém, a že by bez digitalizace byly zasuty, ztraceny.
Zavádějí termín "kulturní užití" - dle jejich slov upřesnění "nekomerčního užití", s přidáním důrazu na kulturu.

Východisko:
Navrhují proto zřízení digitální databáze, celoevropský "kulturní archiv" - samofinancovatelného, bezplatně přístupného registru metadat. Tento systém by ale také sloužil k sledování, zdali nedošlo k potenciálnímu porušení kopírovacího monopolu, a jako infrastruktura pro zřizování smluv mezi uživateli a držiteli kopírovacího monopolu (jako "ekonomický motor"). Tento systém srovnávají z hlediska nákladů s Europeanou, která jim vychází jako nepoměrně dražší.
Tento systém by měl být propojen s podobnými v zahraničí.

Komentář: K tomuhle by IMHO Piráti měli zaujmout své stanovisko, nejedná se o jednoduché negativistické odmítnutí, jako ze strany vydavatelské lobby, a jedná se o autory, tedy o původce děl (za které Piráti také bojují). S některými věcmi předpokládám souhlasí, a pokud by byli Piráti nepřipraveni, mohli by jim dílčí pasáže vydavatelská lobby vytknout. Je otázka, jak by se u daných "osiřelých" děl spolehlivě prokazoval autor, aby nedošlo k zneužití - to samé se sankcemi, které vedly v mnoha případech k absurdním situacím.Návrh č. 32 - Sdružení uživatelů autorských práv, Vsetín
Přesněji formulovat AZ, zejména definice díla a spoluautorů
Zefektivnit státní dozor nad kolektivními správci
Zjednodušit vybírání výpalného zavedením možnosti jeho platby formou "licenční známky" (účelem je vyhnout se složitým sazebníkům za jednotlivé autory a dohledávání konkrétních uživatelských děl - snad jsem to pochopil dobře)
Přesun platby výpalného za živé vystoupení z organizátorů vystoupení na vystupující
Uvítají všechny kroky vedoucí k odstranění nerovnosti uživatelů a organizací zastupujících autory.
Definovat způsob výpočtu hospodářského prospěchu z užití díla.
komentář: Líbí se mi především ten poslední požadavek na definici výpočtu škod.Návrh č. 33 - Česká asociace elektronických komunikací o.s.
Požadavek na vyřešení problému osiřelých děl (bez návrhu jak).
Požadavek na zpřísnění pravidel registrace nových výběrčí výpalného a možnost těch už registrovaných do procesu registrace mluvit. Přímo chtějí, aby výběrčích bylo co nejmíň a navzájem si nekonkurovali.
Požadavek, aby výběrčí výpalného musel pravidelně předkládat seznam zastupovaných autorů ministerstvu a na požádání při podpisu smlouvy i těm, od kterých vybírá výpalné.
Požadavek, aby ministerstvo neudělovalo registraci výběrčím pro málo významné oblasti výpalného.
Zpochybnění legitimity výběrčích OASA (sic) a OOA-S.
Požadavek, aby za všechny výběrčí s plátci jednal jen jeden zástupce.
Požadavek, aby v případě rozšiřování výpalného na další oblasti přizvalo ministerstvo do diskuze odbornou veřejnost.Návrh č. 34 - OSA
OSA je připravená na správu osiřelých děl podle starého pracovního návrhu kopírovacího zákona z roku 2010. Dále podporuje části starého pracovního návrhu týkající se výběru výpalného a provozu výběrčích.
Požadavek na zrušení výjimky z výpalného za televize a rádia pro zdravotnická zařízení.
Požadavek na zrušení omezení výše výpalného za rádio a televizi (teď: všichni výběrčí si musí mezi sebe rozdělit maximálně polovinu koncesionářského poplatku).
Požadavek na možnost vybírat výpalné od prodejců kopírek, vypalovaček a prázdných nosičů, pokud prodejce výběrčímu nepředloží identifikaci dodavatele (teď: platí pouze výrobci a dovozci).
Požadavek na zavedení povinnosti plátců výpalného registrovat se u výběrčích a uzákonění termínu splatnosti výpalného včetně sankce za prodlení.
Požadavek, aby údaje o zemřelých autorech poskytované Ministerstvu kultury podle § 26a odst. 1, 2 byly navíc poskytovány i výběrčím vypalného pro účely evidence zastupovaných autorů.
Požadavek na upřesnění výpočtu doby trvání monopolu pro díla vytvořená pro účely užívání ve spojení (návrat ke stavu před rokem 2000).
Požadavek na zrušení výjimky pro tzv. malou citaci (§ 31 odst. 1 a) současného kopírovacího zákona).
Požadavek, aby plátci adresného výpalného (za užití konkrétních děl) měli povinnost výběrčím doložit rozsah užívání a zpřístupnit jim účetní záznamy.
Požadavek na přenesení důkazního břemene u adresného výpalného na uživatele (pokud neprokáže, že používá výhradně díla nespravovaná výběrčím, musí platit).
Požadavek na rozšíření adresného výpalného i na šíření po Internetu.
Komentář: Všechny požadavky jsou v konkrétním paragrafovaném znění a podle všeho původně vznikly během projednávání staré pracovní verze kopírovacího zákona za zavřenými dveřmi.Návrh č. 35 - DILIA
Potvrzení a podpora návrhu, aby seznam plátců vedlo Ministerstvo (viz návrh č.5)
Požadavek na zpřesnění definice audiovizuálních děl a doby trvání jejich ochrany.
Zúžení neplatících knihoven jen na školní knihovny a vysoké školy, nebo zúžení o ně?(*)
Postavení obsahu e-čteček na úroveň audio/videozáznamů (např. kazet, CD, DVD a tak), tj postihování kopírování, které nespadá do kopírovacího monopolu.
Požadavek na právo na odměnu za užívaní audiovizuálního díla, nejen za jeho rozmnoženinu(kopii).
Požadavek, aby zpřístupnění díla v knihovně pomocí terminálů mohlo spadat do kopírovacího monopolu.
Požadavek na úpravu podmínek k oprávnění být vymahačem kopírovacího monopolu, a k odejmutí tohoto oprávnění.
Požadavek na povinnost uzavření smlouvy mezi povinnou osobou a kolektivním správcem.
Požadavek na rozšíření práv a o další práva pro vymáhání, s ohledem na praxi (pokrok).
Ustoupení z požadavku na odstranění výjimky na vymáhání u vysílání a pujčování audiovizuálních záznamů.
Požadavek, aby v případě porušení kopírovacího monopolu toto projednalo v prvním stupni nejprve ministerstvo kultury.
Požadavek na úpravu sazeb u kopírování tisku ve školách a knihovnách (hmm... kterým asi směrem).
Upuštění od platby za kopii u tisku (souvisí zřejmě s návrhem 5).
Komentář: Takže ve výsledku větší represe ze strany vymahatelů u moderních technologií, proti smyslu těchto nových technologií, a represe na uživatelích vůbec.

(*) "Výjimka v $ 37 odst. 2 je podle názoru DILIA pojata příliš extenzivně a navrhujeme proto
zúžení okruhu knihoven vyjmutých z povinnosti platby odměny o školní knihovny a knihovny vysokých škol;"Návrh č. 36 - Asociace muzeí a galerií
V úvodu je upozornění, že kopírovací zákon musí zohledňovat i ochranu památek a vědecký výzkum historie.
Požadavek na vyřešení problému osiřelých děl. Jako řešení navrhují vytvoření centrálního registru, kde bude dílo po určitou dobu vystaveno a po uplynutí lhůty bude prohlášeno za volné.
Odmítnutí paušálu z kopírek, ale navrhují i kompromis.
Požadavek na výjimku z monopolu pro digitální archivaci a vzdálený přístup k novinám a časopisům, kde je problém určit autory.
Požadavek, aby pro prezentaci sbírek muzeí a galerií na Internetu platila ze zákona katalogová licence (nejspíš § 32 současného kopírovacího zákona).
Odmítnutí povinnosti hlásit vydání díla pod svobodnou licencí výběrčím výpalného.
Požadavek na přesnější vymezení pojmu autorské dílo hlavně pro fotografie a krátká videa (YouTube?).
Požadavek na zavedení výjimek z kopírovacího monopolu i pro notové záznamy.Návrh č. 37 - Unie zaměstnavatelských svazů
Nesouhlas s jednostranným podřizováním kopírovacího zákona zájmům držitelů monopolu.
Požadavek na formulování obecných cílů, které má kopírovací zákon plnit, než se začne řešit jeho konkrétní podoba.Návrh č. 38 - INTERGRAM
Požadavek na zrušení výjimky z výpalného za televize a rádia pro zdravotnická zařízení.
Požadavek na zrušení omezení výše výpalného za rádio a televizi (teď: všichni výběrčí si musí mezi sebe rozdělit maximálně polovinu koncesionářského poplatku).
Požadavek na zvýšení podílu výkonných umělců na výpalném z § 25 na 30% (stav před rokem 2000).
Požadavek na zavedení výpalného za užití podle § 64Návrh č. 39 - Občan (za neslyšící)
Nechť do AP nezasahuje ten, kdo výhradně pro osoby se sluchovým postižením opatří audivizuální dílo titulky, překladem do znakového jazyka, oznamováním zvuků. Takto upravené dílo smí bezprospěšně šířit. (zkráceno)
komentář: Zcela konkrétní návrh s příslušnou úpravou paragrafu 38.Návrh č. 40 - Občan
Zachovat povinnost předkládat rozúčtovací řád (rozdělení výpalného), který není svévolný a bere ohled na kulturně významná díla a výkony (tedy zachovat v AZ ten ohled).Návrh č. 41 - Hudební fakulta AMU
Zachovat povinnost předkládat rozúčtovací řád (rozdělení výpalného), který není svévolný a bere ohled na kulturně významná díla a výkony (tedy zachovat v AZ ten ohled).Návrh č. 42 - Občan
Požadavek aby výběrci (OSA) dávali alespoň část neadresně vybraných peněz (rádia, ...) do nadací podporujících umění a aby byly zásadně zpřísněny požadavky na vedení evidence výběrů a výplatNávrh č. 43 - GRADA Publishing, a.s.
Požadavek na výpalné z veškerého půjčování a kopírování knih i pro vydavatele (až 75-90% výpalného do kapsy vydavatele).
Požadavek na změnu rozúčtování výpalného u Dilia tam, kde už teď vydavatelům platí.
Skuhrání nad tím, že když na knihu od autora nedostanou úplný monopol pro celý česko-slovenský trh, nevyplatí se jim knihu vydat. Asi by chtěli ten monopol uzákonit přímo, ale otevřeně to neřeknou.
Skuhrání nad možností kopírovat knihy na objednávku - § 30a odst. 1 c), d) současného kopírovacího zákona. Opět by asi chtěli tohle ustanovení zrušit, ale otevřeně to neřeknou.
Požadavek na možnost diktovat knihovnám podmínky poskytování knih přes Internet nebo přes terminál.


 
Datum: 5. 12. 2011, Autor: mik
Přečteno: 6162x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

6. 12. 2011 Kalanis 100 bytů?
6. 12. 2011 j Re: 100 bytů?
6. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: 100 bytů?
6. 12. 2011 jzvc Re: 100 bytů?
27. 1. 2012 Ella HmGEnlRnSuXHHkzCZPQ
27. 1. 2012 zbjxyhf BpnbziiYthSvG
5. 12. 2011 Skalda AZ
6. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: AZ
6. 12. 2011 motorka Re: Re: AZ
6. 12. 2011 Okolojdoucíí Re: Re: Re: AZ
27. 1. 2012 Matilda VBcYUCweMKUpMYHaB
27. 1. 2012 rfpifovdq XZRMMVbGrzl
6. 12. 2011 Skalda Re: Re: AZ
27. 1. 2012 fsemsyhxips ZsGEfqJFmMXm
6. 12. 2011 jzvc Re: Re: AZ
26. 1. 2012 Channery pUHxWXkYyCNOgl
26. 1. 2012 ebjvxh TlIHFdzQYyTdXPJWM
11. 12. 2011 nick07 Re: AZ

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Piráti
články v rubrice

12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
28. 4. 2013 | 63533
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
1. 4. 2013 | 261
Je konec
16. 3. 2013 | 377
Piráti zvou příznivce k otevřenému překladu knihy CryptoParty Handbook
8. 3. 2013 | 922
Evropský parlament bude příští úterý hlasovat o zákazu veškerého porna v "médiích". Ano opravdu. Podnikněme okamžitou akci!
3. 3. 2013 | 5812
Guerilla Open Acces Manifesto: Otevřme přístup sami
14. 2. 2013 | 193
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?
14. 2. 2013 | 118
Nové Pirátské dvanáctero aneb jak se z toho nezbláznit
10. 2. 2013 | 421
Soud pro lidská práva: Tresty za sdílení souborů jsou porušením lidských práv
20. 1. 2013 | 40288
Sledujuseriály.cz opět v provozu
7. 1. 2013 | 10154
Kampaň za referendum na Praze 7
1. 1. 2013 | 50673
Novoroční řeč pirátského kapitána Ivana Bartoše
19. 12. 2012 | 5079
Kulatý stůl iniciativ 17.12.2012
16. 12. 2012 | 889
Britská bitva o Pirátskou zátoku
6. 12. 2012 | 159
Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta
30. 11. 2012 | 224881
Lidé si přejí zrušit OSA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.