20. 8. 2018, 11:26

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Komentář k ohnisku Pirátského programu: Zvláštní část I.


Pokračujeme v diskusi k návrhu ústřední komponenty Pirátského programu. Představujeme první polovinu ohniska Pirátského programu odstavec po odstavci.20. 9. 2011
Internet se stal svobodným prostorem pro vyjadřování názorů, sdílení  informací, práci a zábavu. Několik desetiletí se rozvíjel bez pozornosti  politiků a velkých firem. Zbavil staré struktury monopolu na šíření  informací a s ním začínají ztrácet i monopol ekonomický a mocenský… 

Úvodní odstavec konstatuje fundamentální podmínku, která umožnila vznik Pirátského hnutí. Jde o vznik Internetu, tj. celosvětové sítě pro sdílení dat. Vznikl nový prostor – kyberprostor s vlastními pravidly. Vznikal postupným propojováním počítačů na univerzitách, jeho motivací bylo sdílet vědecká data mezi univerzitami. Částečně byla podobná infrastruktura budována i na vojenských sítích, ale za úplně jiných podmínek.  Další krok, kterým bylo celosvětové rozšíření protokolu TCP/IP, rovněž vyšel z vědeckého prostředí, konkrétně z evropského centra pro výzkum jádra CERN. Mám za to, že současná svobodná podoba Internetu se přirozeně vyvinula z akademických svobod, které byli dříve výsadou udělenou panovníky akademikům, aby na rozdíl od ostatních nevolníků měli svobodné prostředí k bádání.

Až do poloviny devadesátých let neměly mocné politické instituce jako Bílý dům  vlastní webovou stránku. Tím spíš nebyla potřeba přijímat rozsáhlé zákony pro regulaci Internetu. 40 let nebyly žádné problémy. 40 let se šířily informace po síti, aniž by autoři sténali, že je ohrožováno jejich duševní vlastnictví. 40 let plynuly kyberprostorem a zákony vlád byly jen směšným snem z alabastrových věží (jako třeba pokuta tisíc dolarů za slovo hovno). Stav minimální kontroly bohudík trvá doteď a vlády a korporace nejsou v ovládání lidí na Internetu takovými suverény, jako byly v království televizí, novin a státních škol. 

Jak praví první věta, Internet se stal místem pro hledání práce i pro práci samotnou, vznikají na něm nezastupitelné hodnoty, které svou cenu nezískávají ekonomickou vzácností jako průmyslové výrobky, ale tím, že je lidé můžou společně sdílet. Leč dnes se velké firmy pokoušejí Internet samy regulovat (filtrování O2, T-Mobile, Vodafone), vnucují svoji vůli všem ostatním lidem, jen  aby vylepšily svou image sociálně zodpovědné firmy a  jediné ospravedlnění, které uvádějí, je prostá možnost této regulace. Demokracie byla postavena na hlavu a nahrazena korporativismem, ne nepodobným korporativismu fašistů v Itálii.

Motorem politických snah o regulaci Internetu je uvědomění, že Internet náš život zásadně změnil a bude ho měnit ještě více. Každou sekundu umírají lidé staré generace, která dosud rozhodovala volby, a rodí se lidé, kteří berou kyberprostor za novou součást svého životního prostoru, na které vyžadují svobodu stejně jako jinde. Pokud se nepovede Internet u těchto lidí redukovat na obrazovku, kde jen otáčejí stránky oblíbeného bulváru, vznikne elektorát nové generace, který je schopen v kyberprostoru interagovat, diskutovat a komentovat, organizovat demonstrace a petice.  

Stará media padají, přežívá jen bulvár, který je stejně přirozenou součástí života jako kanály a defekace. Média hledají nové cesty publikace, protože se nemohou schovat pod křídla kopírovacího monopolu, jsouce spíše zboží konzumní bez trvalejší hodnoty.  Média budou u inteligentní populace během následujících 20 let nahrazeny blogy a vlivnými opinion makery, pokud se nepřizpůsobí zásadní změnou informačních a finančních modelů. Pád médií a stupidní vaření kauz je pouze jedním z typických projevů ztráty informačního monopolu, který se již odráží ve ztrátě monopolu ekonomického (hledání práce, bankrot novin apod.). 

31. května 2006 vtrhlo do serverovny portálu The Pirate Bay 65 policistů. Zabavili všechny servery, včetně těch, které s portálem neměly nic společného. V dubnu 2009 byli provozovatelé The Pirate Bay odsouzeni k ročnímu vězení a pokutě 80 milionů korun. Byli odsouzeni za to, že pomáhali lidem  sdílet.  

Druhý odstavec začíná příběhem. Jde o příběh iniciační. Na začátek ohniska jsme ho zařadili především pro to, že pro zachování pozornosti čtenáře textu je vhodné ukázat abstraktní pojem sdílení informací na konkrétním příkladě. Příklad navíc nenásilně vysvětluje, proč si říkáme Pirátská strana.

Z příkladu má být hlavně zřejmá obrovská nespravedlnost, s níž přistupují stávající politické struktury a jejich zastaralé zákony k digitální generaci. Politici pod vlivem lobbistů a korporací trestají mladého člověka za to, že se chce dozvědět něco nového. Nazvali nás Piráti kvůli tomu, že sdílíme informace. Nuž buď si tak! Jsme Piráti a jsme hrdí na to, že nepatříme k současnému establishmentu.

Pro digitální generaci byl proces s The Pirate Bay poslední kapkou.  Na celém světě vznikají Pirátské strany. Vyrůstají na občanském   principu a rychle se šíří. Pirátské strany požadují právo lidí sdílet   informace, respekt pro lidská práva a soukromí. Nechtějí utajování  vládních informací, zákazy kopírování, ani umělé monopoly, které omezují technologický rozvoj.

Třetí odstavec upozorňuje na mezinárodní rozměr Pirátského hnutí. Pirátské hnutí založil Rick Falkvinge, v Čechách publikoval výzvu k založení Pirátské strany Jiří Kadeřávek. Pirátské strany v současnosti existují ve více jak 60 zemích. Jde tedy o globální hnutí, které spojuje společná myšlenka svobodného šíření informací. Jak řekl Rick Falkvinge, Pirátské strany jsou hnutím za občanské svobody nové generace, jak byli dříve i liberálové, socialisté a zelení. Proto ohnisko zdůrazňuje i respekt pro lidská práva; má tím především na mysli respekt ze strany státu a korporací. Lidská práva Piráti vnímají hierarchicky: Nelze se tedy například ztotožnit s tezí, že ministerstvo vnitra návrhem šmírovacího zákona prosazuje práva občanů na osobní bezpečnost, což je jejich základní lidské právo. Tím by totiž bylo možné odůvodnit libovolný zásah státu a smysl lidských práv by byl zcela zmařen. Třetí věta upozorňuje na propojení s občanskými iniciativami, které bude pro dosažení cílů nezbytné. 

Výčet na konci odstavce dává typické příklady omezování toku informací (viz následující odstavec ohniska). Jde jednak o přebujelé utajování ve státní správě a samosprávě, které odhalily WikiLeaks, nebo dotazy na platy veřejných činitelů apod., jednak o tzv. autorské právo, které je nástrojem kriminalizace sdílení dat po Internetu, jednak umělé monopoly jako jsou patenty, kvůli nimž vznikají patentové války mezi Microsoftem a Googlem a které spotřebovávají peníze na inovace za právní služby. Samozřejmě lze připustit malé výjimky z těchto zásad, ale musí být v souladu s tím, co je uvedeno v programu a ve skutečně nezbytném rozsahu. U vládních informací jde třeba o kód k trezoru České národní banky, u zákazu kopírování jde o soukromí, u umělých monopolů může jít o některé monopoly státu například v oblasti např. jaderné bezpečnosti. Na těchto výjimkách však musí být celospolečenský konsensus.

Odmítají totiž zákony o vlastnictví informací, které prohlašují myšlenky  za další průmyslový výrobek. Piráti považují za samozřejmé, že v  moderní  společnosti nemohou informační monopoly fungovat a usilují o  jejich odstranění. Svobodné šíření informací je základním prostředkem   pokroku a obrany svobodné společnosti před mocenskými monopoly, které   mohou existovat jen kvůli monopolům informačním. 

Svobodné sdílení už nebude výjimkou, ale pravidlem. Hodnota  sdílení, kterou maminky v dětství vtloukávají do hlavy svým dětem, a  která je základním předpokladem fungování moderní společnosti, se vlivem  prolobbovaných zákonů stala zločinem. Pirátství, tedy kopírování bez  licence vydavatelů, je vydáváno za hrdelní zločin, který ohrožuje vývoj  nových přístrojů, psaní nových knížek a točení nových filmů.

Realita  ovšem usvědčuje tuto propagandu starých struktur ze lži. Podle ankety  BSA  schvaluje pirátství software polovina obyvatel. Inu proč by také  měl mít software protekční postavení vůči knihám, hudbě a filmům, které  se kopírovat můžou? Nesledujeme snad neustálé patentové války mezi  největšími korporacemi? Progresivní korporace jako Google již  deklarovaly zastaralost patentového systému a fakt, že zákazy kopírování  ve výzkumu brzdí inovace. Korporace jako Microsoft do budoucna počítají s pádem kopírovacího monopolu a mají strategie pro jiné obchodní modely.

Vybavuje  se mi diskuse se Zdeňkem Škromachem (ČSSD), který si mě s Mikulášem  Ferjenčíkem pozval na konzultaci v oblasti legislativy a kopírování.  Zeptal jsem se ho: „Kdyby bylo možné kopírovat předměty běžného světa  jako chleba nebo auto pouhým lusknutím prsty,  vy byste to jako sociálně  demokratický politik zakázal?“ „U těch základních potravin asi ne...“  odpověděl Zdeněk Škromach. Banální analogie ukazuje, že kopírování a  sdílení je přirozené. Státní zákazy kopírování předmětů, kde nám tu možnost dala příroda nebo technika, jsou jako strkat člověka hledícího na slunce do jeskyně, kde  pozoruje jen stíny.

Poslední věta konstatuje důležitý princip, který opakuje tezi vyslovenou v prvním odstavci ohniska. Obrany svobodné společnosti západního typu není možné dosáhnout tanky nebo sledováním občanů, ale spíš rozložením monopolů, které ji hrozí ovládnout. Vzpomeňme na středověkou představu o světě: Člověk je pánem tvorstva, Země leží ve středu vesmíru a slouží člověku. Proto musela církev umístit publikace Koperníka a Galileiho 141 let na index zakázaných knih. Tisknout takové knihy, kde se mluví o rotaci země a jejím pohybu kolem Slunce, je povoleno teprve od roku 1822. Mocenský monopol byl udržován monopolem informačním.

V raném novověku to byla církev, dál cenzurní seznamy knih a názorů zřizovaly státy jako Rakousko-Uhersko nebo totalitní Československo. Dnes jsou to zájmové skupiny, které společnost manipulují, berou jí prostředky k realizaci a ještě lidem tvrdí, že si za to můžou sami a že musí šetřit. Lidé by se však neměli vzdávat svých nezadatelných práv jenom kvůli tomu, že zájmové skupiny chtějí udržet svůj globální mocenský monopol.

Nikde na světě neexistuje mocenský monopol bez monopolu informačního; stačí si vzpomenout na komunistické zprávy, nacistickou propagandu a boje o rozhlas a televizi. Teď se však rozhoduje otázka celosvětová, kdo zvítězí v boji o Internet a zda zde budou zachovány základní principy svobody projevu a síťové neutrality.

Autor je členem komise pro kopírování a Internet.

 
Datum: 20. 9. 2011, Autor: Jakub Michálek
Přečteno: 5022x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

21. 9. 2011 antonín u nás to chodí jinak
21. 9. 2011 antonín Re: u nás to chodí jinak
29. 12. 2011 Tayten hmLtYMYbNdxQuyHMT
21. 9. 2011 xChaos Re: u nás to chodí jinak
21. 9. 2011 xChaos k tomu odstavci o vyjímkách...
21. 9. 2011 Carlos Aké je smerovanie?
21. 9. 2011 xChaos ČeskáPozice.cz: Banda chaotů? Jenže má 15 křesel v Berlíně. Jak to piráti dokázali?
21. 9. 2011 xChaos Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
21. 9. 2011 xChaos Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
21. 9. 2011 JackuB Re: Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
21. 9. 2011 xChaos Re: Re: Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
22. 9. 2011 JrK Re: Re: Re: Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
21. 9. 2011 xChaos Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
21. 9. 2011 daivata Re: Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
21. 9. 2011 jzvc Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
22. 9. 2011 Roj Re: Jen aby pirátský program nakonec nebyl konkávní :-)
20. 9. 2011 Petr Kováč Super
21. 9. 2011 Petr Re: Super
21. 9. 2011 xChaos Re: Re: Super
23. 9. 2011 Stanislav Bezoušek Re: Super
23. 9. 2011 666 Re: Re: Super
23. 9. 2011 Petr Kováč Re: Re: Super

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Piráti
články v rubrice

12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
28. 4. 2013 | 63533
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
1. 4. 2013 | 261
Je konec
16. 3. 2013 | 377
Piráti zvou příznivce k otevřenému překladu knihy CryptoParty Handbook
8. 3. 2013 | 922
Evropský parlament bude příští úterý hlasovat o zákazu veškerého porna v "médiích". Ano opravdu. Podnikněme okamžitou akci!
3. 3. 2013 | 5812
Guerilla Open Acces Manifesto: Otevřme přístup sami
14. 2. 2013 | 193
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?
14. 2. 2013 | 118
Nové Pirátské dvanáctero aneb jak se z toho nezbláznit
10. 2. 2013 | 421
Soud pro lidská práva: Tresty za sdílení souborů jsou porušením lidských práv
20. 1. 2013 | 40288
Sledujuseriály.cz opět v provozu
7. 1. 2013 | 10154
Kampaň za referendum na Praze 7
1. 1. 2013 | 50673
Novoroční řeč pirátského kapitána Ivana Bartoše
19. 12. 2012 | 5079
Kulatý stůl iniciativ 17.12.2012
16. 12. 2012 | 889
Britská bitva o Pirátskou zátoku
6. 12. 2012 | 159
Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta
30. 11. 2012 | 224881
Lidé si přejí zrušit OSA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.